Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради (далі за текстом - «Орендодавець») щодо дистанційного отримання орендної плати за користування нерухомим майном, тобто через мережу Інтернет (далі за текстом - «Пропозиція») і розміщує Публічну оферту на офіційному інтернет-сайті Орендодавця - https://ukvbd.tk (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Орендарем пропозиції щодо способу сплати орендної плати Орендодавцю, вважається факт оплати Орендарем платежу на умовах цієї Пропозиції, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Орендаря.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

- «Орендодавець» - Управління комунальної власності Білгород-Дністровської міської ради, що діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської ради № 468-V від 17.04.2008р.

- «Орендар» - фізична або юридична особа, що уклала з Оредодавцем договір оренди майна комунальної власності, відповідно до рішень Білгород-Дністровської міської ради, та якій актом приймання-передачі передано майно в орендне користування.

- «Договір оренди» - договір оренди майна комунальної власності, що укладений між Орендодавцем та Орендарем та відповідно до умов якого визначається орендна плата.

- «Орендна плата» - плата за строкове користування майном, визначена відповідно до Договору оренди та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунальної власності територіальної громади м.Білгорода-Дністровського.

Предмет договору (пропозиції)

3.1. Орендодавець зобов'язується прийняти від Орендаря Орендну плату за строкове платне користування комунальним майном відповідно до Договору оренди.

3.2. Орендар, крім орендної плати, зобов'язується сплатити комісію за зарухвання коштів, що буде додатково нарахована при здійсненні платежу.

Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

4.2. Орендодавець не несе відповідальності за:

- за затримку і перебої в отриманні платежу, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Орендарем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

4.3. Орендар, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

4.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для виконання цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

Інші умови

5.1. Орендодавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору (пропозиції) за умови попередньої публікації його на сайті https://ukvbd.tk

5.2. Орендар несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при здійсненні платежу. При цьому, Орендар надає Орендодавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

Термін дії договору

6.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту надання згоди Орендарем з умовами цієї Пропозиції, під час здійснення платежу.

6.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.